Kort projekt beskrivelse

Ekspert i undervisning - et forsknings- og udviklingsprojekt

Professionshøjskolen VIA (læreruddannelserne i Silkeborg og Skive) og professionshøjskolen Nordjylland (læreruddannelserne i Hjørring og Aalborg) har i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU) søsat udviklings- og forskningsprojektet  ”Ekspert i undervisning”. Projektet har som intention at udvikle viden og erfaringer, der kan bidrage til et kvalitetsløft af læreruddannelsen, så dens anseelse og dermed attraktivitet for uddannelsessøgende styrkes.

Projektet omhandler en af de væsentligste problemstillinger i dansk læreruddannelse , nemlig relationen mellem teori og praksis, dvs. mellem læreruddannelsens seminariebaserede og dens folkeskoleforlagte elementer. Det er projektets formål at udvikle undervisnings-og praktikforløb, der fører til, at de studerende opnår en synteseforståelse af ”treklangen ”i dansk læreruddannelse, nemlig  forholdet mellem linjefag og fagdidaktik, pædagogiske fag og praktik.  
 
Primært satser projektet på at forbedre de studerendes udbytte af praktikken  og at ”folkeskolens virkelighed” i højere grad danner baggrund for undervisningen på læreruddannelsen.
Projektet vil derfor afprøve og udvikle forskellige ”kommunikative fora” for mødet mellem teori og praksis og målrettet – i samarbejde med DPU og involverede kommuner – efteruddanne lærerne  til at varetage undervisningen og vejledningen af de lærerstuderende i forbindelse med deres praktikperioder i folkeskolen.   

Ideen til fællesprojektet udspringer af Skive Seminariums tidligere samarbejde med DPU om læreruddannelsens  ”treklang”. Initiativet er endvidere inspireret af den internationale forskning om den gode lærers praksis. I en række studier påpeges det, at faglig viden først kommer til sin ret, når den kombineres med pædagogisk og didaktisk kompetence. Skolens elever opnår ganske enkelt bedre resultater hos lærere, der er i stand til at kombinere den specifikke faglige undervisning med relevante undervisningsformer.

En ”ekspert i undervisning” er således en lærer, der kan kombinere faglig og fagdidaktisk viden – og som kan anvende denne viden i relation til de konkrete elever, der undervises.
 
Projektet gennemføres i perioden 1. august 2008 – 1. januar 2011.

Undervisningsministeriet har støttet projektet med et millionbeløb og KL og DLF har vist interesse for projektet.
Ekspert i undervisning har ligeledes international bevågenhed bl.a. har norske læreruddannelser ytret ønske om et samarbejde.

Projektets forskergruppe består af lektor Søren Kruse, professor Per Fibæk Laursen og  professor
Jens Rasmussen fra DPU.
 
Seneste nyhed
NYHEDER
Projektet er nu i sit tredie år. Efter aftale med UVM og som en del af projekt Ekspert i Undervisning gennemføres i studieåret 2010-2011 en evaluering.

Læs mere


Antologi om "Ekspert i undervisning"

Antologi